Zexun Luo

若前方艰险,荆棘密布阻我行,当若何?

当披荆斩棘,仗剑前行,勇者无惧。

若前方之敌数倍于我,不敌之,当若何?

当坚持正道,得道多助,仁者无敌。

若前路茫茫,魍魉魑魅惑我心,当若何?

当刻守本心,兼听则明,智者无惑。

若前路空虚,世间无人明我志,当若何?

当顶天立地,大丈夫志存万世,何愁天下无人不识君。